Reglement

Algemene voorwaarden

BEZOEKERS & ASPIRANT LIDMAATSCHAP

Bezoekers mogen maximaal 2 keer een bijeenkomst bijwonen, waarna zij moeten aangeven of ze aspirant lid willen worden of niet. De kosten voor een bijeenkomst bedragen €15,- en worden op voorhand betaald via de online winkelomgeving van Business Club Next Link. De kosten mogen ook betaald worden door de degene die de gast heeft uitgenodigd. U ontvangt na betaling via iDeal een factuur in uw e-mail.

Bezoekers die besluiten om aspirant lid te willen worden kunnen via de website een aanvraag doen voor lidmaatschap. Het bestuur bekijkt dan of de aanvraag gehonoreerd kan worden op basis van de beleids- en bestuursregels. Wanneer het bestuur akkoord gaat ontvangt u hierover bericht in uw e-mail. Een aspirant lidmaatschap is voor 4 bijeenkomsten. Kosten van een aspirant lidmaatschap bedragen €60,-. Na de 4 bijeenkomsten kan het aspirant lid besluiten om een aanvraag voor een jaarlidmaatschap in te dienen. Ook deze wordt beoordeeld door het bestuur op basis van de bevindingen in deze 4 bijeenkomsten en de beleids- en bestuursregels.

BELEIDSREGELS

 1. Hetgeen in bijeenkomsten wordt besproken, dient met vertrouwelijkheid behandeld te worden.
 2. Een lid is verantwoordelijk en verplicht om vervolg te geven aan de link/connectie die het lid ontvangt en zal desgevraagd terugkoppeling verzorgen over het resultaat richting de aandrager van de link/connectie.
 3. Ieder lid is verplicht om goed op de hoogte te zijn van de bedrijfsactiviteiten van de andere leden.
 4. Slechts 1 persoon per beroepsgroep kan lid worden van de vereniging.
 5. leden dienen hun primaire beroep te vertegenwoordigen.
 6. De 2 wekelijkse bijeenkomsten beginnen om 7.00 en duren tot 9.00. Leden moeten op tijd arriveren en gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig zijn, het formele deel is van 7.00 tot 8.30 uur
 7. De vereniging komt op donderdagochtend om de week bijeen. Daarnaast organiseer BCNL ook 1 kwartaal bijeenkomst (deze is niet standaard inbegrepen in het lidmaatschap en mag op aanmelding bijgewoond worden)
 8. Aanwezigheid tijdens de reguliere bijeenkomsten is van essentieel belang voor de groep.
 9. Vervanging is niet verplicht bij afwezigheid, wel is dit raadzaam.
 10. Leden dienen zich bij afwezigheid vooraf af te melden
 11. Een lid mag niet meer dan 5 x per lidmaatschapsjaar afwezig zijn zonder vervanging, indien een lid meer dan 5 x afwezig is, vervalt het exclusieve recht op de beroepsgroep, Dit betekent dat een nieuw lid kan toetreden met eenzelfde beroepsgroep, het eerste lid mag tot het eind van zijn lidmaatschapsjaar aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst. Bij uitzonderlijke beroepsgroepen kan met goed overleg met het bestuur uitzondering worden gemaakt op deze regel.
 12. Een lid dat exclusiviteit heeft verloren kan zijn lidmaatschap niet verlengen. Als het vakgebied nog vrij is per einde lidmaatschap jaar kan het bestaande lid een nieuw lidmaatschap aanvragen, dit zal conform intake procedure worden behandeld.
 13. Leden dienen afgestemde linken/connecties te geven.
 14. Bezoekers zijn van harte welkom, de aanbrenger informeert de bezoeker over de beleidsregels, een bezoeker wordt vooraf online aangemeld ook worden via de aanmelding de kosten direct betaald.
 15. Bezoekers mogen maximaal 2 bijeenkomsten als bezoeker bij wonen, daarna dienen zij aspirant lid te worden.

BESTUURSREGELS

 1. De vereniging bestaat alleen uit gecommitteerde leden.
 2. Per beroepsgroep wordt exclusiviteit aangehouden.
 3. De leden komen om de 2 weken ’s morgens bijeen.
 4. Het geografisch gebied voor lidmaatschap is niet vastgesteld, echter moet dit wel functioneel zijn voor de
  vereniging en leden.
 5. Het minimum aantal leden voor de vereniging is 5, maximaal ongeveer 30.
 6. Het bestuur bepaalt 2 keer per jaar de doelstelling
 7. Tijdens de bijeenkomsten wordt met een vast format/agenda gewerkt.
 8. Aanvraag inschrijfprocedure:
  – aanmelden digitaal
  – Bestuur maakt een voorselectie op basis van beroepsgroep, motivatie en geboden exclusiviteit
  – Bestuur behoudt zich het recht om identificatie te vragen, referenties op te vragen, intake te houden, beslissingsbevoegdheid te toetsen.
  – Bestuur meldt de aanvraag tijdens de eerst volgende bijeenkomst
  – Zittende leden hebben het recht gehoord te worden als zij bezwaar hebben tegen lidmaatschap van
  een aspirantlid op grond van strijdigheid met de beroepsgroep/persoonlijke redenen en ervaringen.
  – Het is de taak van een lid om een -onderbouwd- bezwaar in te dienen bij het bestuur, dit dient plaats te
  vinden voordat het aspirant lid definitief als lid toegelaten is.
  – Bestuur neemt na voorgaande procedure een besluit.
 9. Leden die hun beroepsgroep wijzigen, moeten een aanvraag van wijziging indienen.
 10. De contributie voor leden bedraagt €495,- per jaar
 11. De contributie voor aspirantleden bedraagt €60,- voor 2 maanden (4 bijeenkomsten)
 12. De contributie dient voor het eerste bezoek (online)betaald te zijn, zowel voor aspirantleden als voor leden.
 13. Contributie is bestemd voor vergoeding van:
  – Oprichtingskosten
  – Ledenadministratie
  – Financiële administratie
  – Opstellen jaarrekening
  – kosten bijeenkomsten
  – PR kosten
  – evt. Workshops of andere bijeenkomsten
  Het restant blijft in kas.
 14. Bestuur werkt onbezoldigd en draagt de reguliere contributie bij.
 15. Contributie kan niet van de ene persoon naar de andere worden overgedragen, tenzij het bestuur akkoord gaat
  met overdracht van lidmaatschap naar een andere medewerker van dezelfde onderneming. Deze
  overdracht wordt in beginsel behandeld als een nieuwe aanvraag en getoetst volgens de inschrijfprocedure.
 16. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvereniging gehouden, hierin wordt het bestuur voor het komende jaar gekozen en worden nieuwe bestuurs- en beleidsregels vastgesteld.
 17. Wijziging van bestuur/beleidsregels kan alleen met instemming van leden.
 18. Leden kunnen gedurende het lopende jaar voorstellen tot reglementswijzigingen indienen. Deze voorstellen
  worden bij de eerstvolgende ALV aan de leden voorgelegd.
 19. Bestuur mag, in spoedgevallen, ten alle tijden in afwijking van het reglement besluiten nemen zonder hiervoor
  de leden te hoeven raadplegen. In een dergelijk geval, is het bestuur echter verplicht om hier tijdens de
  eerstvolgende vergadering een toelichting/motivatie richting de leden te geven.
 20. Het bestuur houd zich het recht voor, om bij meerderheid van stemmen een lid te royeren.
 21. Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarbij de volgende bestuursfuncties ingevuld worden:
  – Voorzitter
  – Secretaris
  – Penningmeester
  – Lidmaatschapscoördinator
  – Algemeen bestuurslid
 22. Bestuursleden worden in principe voor 4 jaar benoemd. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden,
  waarbij jaarlijks een bestuurslid aftreed. Een aftredend bestuurslid mag zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.
 23. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid wordt de functie opgevolgd voor de resterende duur van het
  latende bestuurslid.
 24. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden en de werkzaamheden die extern zijn belegd staan beschreven in het document administratieve organisatie

ALGEMENE GEGEVENS

Business Club Next Link
Administratief adres: Haarstraat 9, 5324 AM Ammerzoden
KVK: 76709744
e-mail: info@bcnextlink.nl

DSC02948